top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gevestigd te Amsterdam | Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Activiteiten: alle interventies die door Buro HartHoofd (verder te noemen HartHoofd) worden geïnitieerd en gefaciliteerd.

  • Opdrachtgever: alle bedrijven, ondernemingen en particulieren die gebruikmaken van de diensten van HartHoofd.

  • Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een door HartHoofd georganiseerde activiteit.

  • Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan HartHoofd levert.

  • Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

  • Overeenkomst: de overeenkomst waardoor HartHoofd zich tegenover een opdrachtgever verplicht tot het uitvoeren van een activiteit. Hierin zijn onder andere opgenomen de omschrijving van de opdracht, doelstelling, duur, locatie(s), tarieven en begeleider(s).

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen HartHoofd en een wederpartij waarop HartHoofd deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

ARTIKEL 3: TARIEFSTELLING

3.1. De tarieven die HartHoofd hanteert zijn exclusief 21% btw, reis(tijd)- en verblijfskosten van de trainers, ontwikkelkosten, materiaalkosten, locatiekosten, catering- c.q. arrangementskosten, tenzij anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De overeenkomst is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

4.2. HartHoofd zal de door haar geleverde activiteiten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting.

4.3. Degene die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.

 

ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. HartHoofd behoudt zich het recht voor de overeenkomst te herzien, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als de tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, voert HartHoofd de noodzakelijke aanpassingen door in het belang van de kwaliteit van de dienstverlening. Als een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, wordt dit na overleg met de opdrachtgever als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever bevestigd en gefactureerd.

 

ARTIKEL 6: BETALING, RENTE EN INCASSOKOSTEN

6.1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bank- of gironummer ten name van HartHoofd te Amsterdam.

6.2. HartHoofd is gerechtigd de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot te vragen van 50% op het totaalbedrag dat in de overeenkomst wordt vermeld. Dit voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van HartHoofd te zijn binnengekomen.

6.3. HartHoofd houdt zich het recht voor alle op de invordering vallende kosten op de opdrachtgever te verhalen, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten. Hieronder vallen onder andere de kosten van advocaten, deurwaarders, financieel en/of juridisch adviseurs en incassobureaus. Bovendien houdt HartHoofd zich het recht voor de opdracht op te zeggen. De hoogte van de verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het bovenstaande geldt onverminderd het recht van HartHoofd op schadevergoeding op basis van de wet.

 

ARTIKEL 7: ANNULEREN EN VERZETTEN

7.1. Annuleren en verzetten van geplande activiteiten dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te gebeuren. Datum poststempel / e-mail wordt gehanteerd voor de berekening van de termijn.

7.2. Opdrachtgever kan de opdracht tot 4 weken voor aanvang kosteloos annuleren of verzetten, met de volgende uitzonderingen: a) eventuele kosten die HartHoofd in de voorbereiding heeft gemaakt; b) kosten die voortvloeien uit afspraken die HartHoofd voor vervulling van de opdracht inmiddels in redelijkheid is aangegaan met derden. Bedoelde kosten dienen vergoed te worden.

7.3. Bij annuleren tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de activiteiten wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de activiteiten wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

8.1. Als de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting die de opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is HartHoofd gehouden eventuele schade te vergoeden. De hoogte van het schadebedrag wordt beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

8.2. De schadevergoeding als bedoeld onder lid 1 van dit artikel is niet van toepassing als de tekortkoming in de nakoming niet aan HartHoofd is toe te rekenen, noch aan de leverancier van wiens hulp HartHoofd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt, omdat:

  • De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever c.q. deelnemer;

  • De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven, en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken;

  • De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die HartHoofd of degene van wiens hulp HartHoofd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen;

  • De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

8.3. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

8.4. Bij uitvoering van de opdracht is HartHoofd niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

 

ARTIKEL 9: VERTROUWELIJKHEID

9.1. HartHoofd is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever tegenover derden. HartHoofd zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

9.2. Alle intellectuele, auteursrechtelijke en/of industriële eigendomsrechten van gegevens en informatie die HartHoofd aan de opdrachtgever verstrekt, in welke vorm dan ook, blijven eigendom van HartHoofd.

9.3. Het cursusmateriaal is bedoeld voor gebruik door de opdrachtgever. Als de opdrachtgever dit materiaal verder verspreidt dan waar het in eerste instantie voor bedoeld is, doet hij dit op eigen risico en dient hij HartHoofd als bron van het materiaal te vermelden.

9.4. Door het aangaan van een overeenkomst met HartHoofd wordt aan HartHoofd toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruikt HartHoofd uitsluitend voor eigen activiteiten. HartHoofd beheert de door haar verkregen persoonsgegevens op de wijze die de wet Bescherming Persoonsgegevens voorstaat.

 

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT

Op iedere overeenkomst tussen HatHoofd en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

bottom of page